Privacy en Protocol gegevensbescherming

Privacy en Protocol gegevensbescherming

Stichting Groningen HartVeilig, gevestigd aan Boven Westerdiep 112 te Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Deze vindt u op onze contactpagina op groningenhartveilig.nl/postadres.

Stichting Groningen HartVeilig heeft een aangewezen Data Protection Officer (Functionaris Gegvensbescherming), u kunt deze bereiken via [email protected] ter attentie van Thom Heemstra, u kunt uw vragen tevens telefonisch stellen, u vindt alle contactgegevens op de contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Groningen HartVeilig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deel neemt aan het oproepnetwerk HartslagNu, u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven of dat u deelneemt aan onze cursussen en trainingen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer in het geval van betalingen (iDeal/overboeking/incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen niet deelnemen aan het oproepnetwerk HartslagNu, echter kunnen personen onder 18 en ouder dan 16 wel deelnemen aan voorlichtingen. Mits ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Groningen HartVeilig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor het beheer van uw HartslagNu-account of het verwerken van uw nazorg-aanvraag
 • Stichting Groningen HartVeilig analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens verkopen wij niet aan derden.
 • Stichting Groningen HartVeilig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Groningen HartVeilig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groningen HartVeilig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Groningen HartVeilig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

 • Indien u een betaling doet voor het deelnemen aan een betaalde activiteit ontvangt of hierover correspondeert (offerte/prijsaanvraag), onafhankelijk of u akkoord gaat met de offerte of niet: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, offerte- of factuurinformatie en indien van toepassing betaalgegevens: 10 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Indien u afrekent op een andere wijze dan vooruitbetaling, zoals door middel van iDeal, Creditcard, SEPA-incasso worden uw naam, adres en woonplaats evenals factuurnummer verstrekt aan Mollie BV, voor het verwerken van de betaling. Deze worden bij Mollie niet langer bewaard dan noodzakelijk, voor hun privacy policy verwijzen we u graag naar mollie.nl/nl/privacy.
 • Indien u geen HartslagNu-lid bent, maar u zich wel inschrijft voor de nieuwsbrief: Naam, E-mailadres, deze bewaren we zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, we bewaren uw gegevens tot 1 jaar nadat u bent uitgeschreven, om te voorkomen dat u opnieuw wordt aangemeld door geautomatiseerde systemen.
 • Indien u een klacht of of nazorgvraag doet, verzamelen we uw Naam, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, IP-adres en gegevens inzake de melding. De verantwoordelijke bestuursleden kunnen uw klacht of nazorgvraag behandelen, deze gegevens worden vervolgens 3 maanden bewaard, na deze 3 maanden verwijderen wij alle identificeerbare informatie, de gegevens over uw gemeente en tijdstip van oproep blijven bewaard voor statistieken.
 • Wij beheren namens HartslagNu de database met deelnemers, AED’s en oproepen voor de provincie Groningen, voor vragen inzake afspraken hierover verwijzen we u naar HartslagNu.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Groningen HartVeilig deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Groningen HartVeilig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Groningen HartVeilig uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Verwerker

Doel

Gegevens

Financieel*

Mollie

Verwerken betaling

Rekeningnummer, tenaamstelling, factuurnummer, IP-adres

Financieel

Accountantskantoor Abbee

Controleren administratie, belastingaangiftes

Factuurinformatie, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

Financieel

Online boekhouden

Administratie

Factuurinformatie, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens.

Leverancier

XSbyte

Versturen nieuwsbrief, verwerken planning, verwerken nazorg

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, evt. betaalgegevens, bij te wonen evenement, oproeptijdstip, pers. Opmerkingen.

Leverancier

Google G Suite

E-mailcorrespondentie, verwerking nazorgverzoeken

Naam, E-mail en de door u verstrekte gegevens in de e-mail.

Communicatie,
Leverancier

Amazon Web Services

Uitvoeren overeenkomst, versturen nieuwsbrief

Naam, E-mailadres

Communicatie,
Leverancier

Google Analytics

Analytics, Tag Manager

Bij bezoek: Slechts geanonimiseerde gegevens inzake gebruik website.

* Enkel wanneer u gebruik maakt van betaling via Mollie (iDeal, Creditcard, SEPA-incasso)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Groningen HartVeilig gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast deze cookies maken we tevens gebruik van Google Analytics, deze dienst van Google houdt bij op welke wijze een gebruiker gebruik maakt van een website of app. In ons geval worden de gegevens geanonimiseerd en worden er geen persoonsgegevens naar Google gestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in het geval van HartslagNu, wenst u een dataverzoek te doen inzake de planning of nazorg, dan kunt u uw dataverzoek schriftelijk richten aan ons post- of e-mailadres, zoals eerder benoemd.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Groningen HartVeilig zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Groningen HartVeilig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Groningen HartVeilig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Groningen HartVeilig laat alle functionarissen die te maken krijgen met persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring tekenen, tevens zijn de systemen van Groningen HartVeilig waar gegevens worden verwerkt degelijk beveiligd.